ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) stanoví, jak prodávající Radka Toufarová se sídlem Zlatá 1650, Zlatá, Praha východ,250 83, IČ: 686 66 675 (dále jen prodávající” ) chrání a užívá veškeré informace získané prostřednictvím webového rozhraní www.bylinyatradice.cz (dále jen „Webové rozhraní“).

1. Kdo jsme 

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými zdroji Evropské unie. Osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem EU.

Správce osobních údajů

Radka Toufarová
Zlatá 165, 250 83, Zlatá, Praha východ

IČ: 686 66 675
E-mail: radka@bylinyatradice.cz
web: https://www.bylinyatradice.cz

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou informace, které vás mohou identifikovat jako konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji se rozumí zejména (ne výhradně):

 • Identifikační údaje

např. jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, přihlašovací údaje do uživatelského účtu

 • Kontaktní údaje

např. e-mailová adresa, mobilní telefonní číslo, pracovní telefonní číslo, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, způsob úhrady, bankovní spojení

 • Další údaje

IP adresa, typ zařízení, prohlížeče a operačního systému, informace získání ze souborů cookies

 

2. Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednání zboží či zřízení uživatelského účtu, máme bez vašeho výslovného souhlasu právo zpracovávat výlučně za účelem plnění smlouvy, kterým se rozumí dodání zboží. V případě, že jste zboží neobjednali a pouze si zřídili uživatelský účet, můžeme bez vašeho výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat osobní údaje výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu. Rovněž máme právo zpracovávat tyto údaje v rámci plnění našich zákonem stanovených povinností, např. povinnosti evidenční apod.

Získané informace nám umožní co nejefektivnější využít obsah Webového rozhraní, zajistit plnění smlouvy, komunikovat s vámi za účelem průzkumu trhu, na vaši e-mailovou adresu zaslat v případě udělení souhlasu obchodní sdělení, nabídku našich služeb a zboží (zasílání obchodních sdělení můžete kdykoli odmítnout), k internímu vedení záznamů, možnosti oznámit vám změny našich služeb a dalším.

Doba využití osobních údajů

Vaše osobní údaje užíváme jen po dobu plnění smlouvy a právních povinností. Pokud nám dáte souhlas se zpracováním osobních údajů či užíváme vaši e-mailovou adresu pro zaslání obchodních sdělení, údaje jsou využívány po dobu fungování Webového rozhraní.

 • Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce či rezervaci provedené v internetovém obchodě prodávajícího) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména zjistí-li nebo domnívá-li se zákazník, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může zákazník žádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací osobních údajů.
 • Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

3. Cookies

Pojmem cookie se rozumí malý textový soubor ukládaný do počítače nebo jiného zařízení každého zákazníka Webového rozhraní. Cookies nám umožňují sběr informací o konkrétním prohlížeči, užití služeb (odkud uživatel přišel, jaký obsah si na Webovém rozhraní prohlíží, jaká je IP adresa terminálu apod.). Díky cookies si Webové rozhraní na určitou dobu zapamatuje vaše preference a úkony, které jste v rámci něj provedli, a my jsme tak schopni měřit návštěvnost a zobrazovat vám jakožto uživateli pouze relevantní reklamy. Cookies zjednodušují procházení webu, jakmile se na web opětovně vrátíte, díky cookies mohou být dříve zadané informace načteny, abyste mohli snadněji a rychleji využívat všechny funkce. Soubory cookies relace v počítači po zavření prohlížeče nezůstávají, trvalé soubory cookies zůstávají v počítači, dokud je neodstraníte nebo neskončí jejich platnost. Soubory cookies neumožňují identifikovat konkrétní osobu (jejich prostřednictvím nelze zjistit jméno, e-mailové adresy apod.).

Používání souborů cookies slouží k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti. Díky nasbíraným informacím můžeme vytvořit detailní analýzu, na jejímž základě jsme vám jakožto uživatelům schopni poskytovat kvalitnější služby.

4. Jak spravujeme, zpracováváme a s kým sdílíme vaše údaje?

Pro bezpečnou správu osobních údajů zabezpečujeme Webové rozhraní a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě, rozšiřování či pozměňování vašich osobních údajů i proti přístupu neoprávněných osob.

V případě, že nakupujete bez registrace, tj. bez vytvoření uživatelského účtu, jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem dokončení objednávky a jejího vyřízení (předání objednávky dopravci).

Poskytnete-li nám osobní údaje v rámci vytvoření uživatelského účtu, berete tak na vědomí, že budeme zpracovávat vámi sdělené údaje a informace ve vašem uživatelském účtu (historii objednávek a další s tím spojené informace). Pokud nám udělíte souhlas, budeme dále vyhodnocovat vaše uživatelské chování, abychom mohli zobrazovat obsah upravený přímo pro vás. V případě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení vám budeme zasílat newslettery, z jejich odběru se můžete kdykoli odhlásit.

 

5. Jaká máte práva?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů vás informujeme o příslušných právních předpisech, tedy o:

 • Právu přístupu k osobním údajům (možnost požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů a za jakým účelem je zpracováváme)

 • Právu na opravu osobních údajů (na vaši žádost opravíme nepřesné údaje a/nebo doplníme neúplné údaje)

 • Právu odvolat souhlas (jestliže zpracováváme vaše osobní údaje pouze na základě vašeho souhlasu, tedy bez jiného zákonného důvodu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu eshop@ekokoza.cz, písemně formou dopisu na naši adresu či jiným způsobem)

 • Právu na výmaz neboli právoü být zapomenut (právo požadovat smazání vašich osobních údajů)

 • Právu na omezení zpracování osobních údajů (právo požadovat omezení vašich osobních údajů)

 • Právu vznést námitku proti zpracování osobních údajů (můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu)

 • Právu na přenositelnost údajů (právo požadovat osobní údaje, které jste nám poskytli)

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů, požadované informace vám bezodkladně poskytneme. Pokud nebudete spokojeni, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu zpracování osobních údajů, který dohlíží na ochranu osobních údajů. Kdykoli se můžete na Úřad ochrany pro zpracování osobních údajů obrátit přímo.

Zavazujeme se zajistit bezpečnost vašich dat.

 

6. Zpracovatelé osobních údajů

K osobním údajům má přístup správce, jeho zaměstnanci a případně také smluvní zpracovatelé. Zpracovatelem osobních údajů se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který jménem správce zpracovává osobní údaje. Od správce se zpracovatel liší tím, že v rámci činnosti pro správce může provádět jen takové zpracovatelské operace, kterými jej správce pověří nebo vyplývají z činnosti, pro kterou byl zpracovatel správcem pověřen.

Přehled zpracovatelů osobních údajů vám poskytneme na základě dotazu.

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0